Verklaring gegevensbescherming

Met deze informatie voeren wij de informatieplicht van de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op basis van de wettelijke eisen voor onze (contact) partners en klanten zodanig uit dat u tevreden en veilig bent over ons gegevensbeschermingsbeheer. Mocht u nog andere wensen hebben met betrekking tot uw gegevensbescherming, dan ontvangen wij graag suggesties. U kunt contact met ons opnemen via de opgegeven contacten - eventueel via een contactformulier, waarmee u ons vrijwillig uw naam, uw e-mailadres en andere contactgegevens verstrekt zodat wij weer contact met u kunnen opnemen.

Naam en andres van de verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, andere gegevensbeschermingswetten die van toepassing zijn in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen van gegevensbeschermingskarakter is:

Deutscher Textilreinigungs-Verband e.V.
Adenauerallee 48
53113 Bonn
Deutschland
Tel.: 022871002270
E-Mail: info@dtv-deutschland.org

Functionaris voor gegevensbescherming

Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u rechtstreeks contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming, die ook beschikbaar is bij verzoeken om informatie, sollicitaties of klachten:

INTRASYS Beratungsgesellschaft für Unternehmensorganisation GmbH
Ludwig-Erhard-Straße 6
84034 Landshut
Telefoon: 0871 / 9537866
Mail: datenschutz@dtv-deutschland.org

Verzameling van algemene gegevens en informatie

De website van de Deutsche Textilreinigungsverband e.V. verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie telkens wanneer de website wordt geopend door een betrokkene of een geautomatiseerd systeem. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. De (1) gebruikte browsertypes en -versies, (2) het besturingssysteem dat wordt gebruikt door het toegangssysteem, (3) de website van waaruit een toegangssysteem onze website bereikt (de zogenaamde verwijzer), (4) de subwebsites die toegang krijgen via een toegangssysteem dat op onze website kan worden gecontroleerd, (5) de datum en tijd van toegang tot de website, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het toegangssysteem en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die dienen om gevaar af te wenden in geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt de Deutsche Textilreinigungs-Verband e.V. geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is eerder vereist om (1) de inhoud van onze website correct te leveren, (2) de inhoud van onze website ervoor te optimaliseren, (3) de functionaliteit op lange termijn van onze informatietechnologiesystemen en de technologie van onze website te waarborgen. en (4) om wetshandhavingsinstanties te voorzien van de informatie die nodig is voor wetshandhaving in het geval van een cyberaanval. De anonieme gegevens in de serverlogbestanden worden afzonderlijk opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een betrokkene worden verstrekt.

Contactmogelijkheid via de internetsite

Vanwege wettelijke voorschriften bevat deze website informatie die snel elektronisch contact met ons bedrijf en directe communicatie met ons mogelijk maakt, waaronder ook een algemeen adres voor zogenaamde elektronische post (e-mailadres). Als een betrokkene via e-mail of een contactformulier contact opneemt met de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking, worden de door de betrokkene verzonden persoonsgegevens automatisch opgeslagen met het oog op verwerking of om contact op te nemen met de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden in principe niet doorgegeven aan derden.

Routinematige Verwijdering en blokkering van persoonlijke gegevens

De verantwoordelijke voor de verwerkingsprocessen verwerkt en bewaart persoonsgegevens van de betrokkene alleen voor de periode die nodig is om het opslagdoel te bereiken of indien dit wordt gespecificeerd door de Europese richtlijnen en verordeningen of een andere wetgever in wet- of regelgeving, die de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking is onderworpen aan, werd verstrekt. Als het doel van opslag niet langer van toepassing is of als een bewaartermijn voorgeschreven door de Europese richtlijnen en verordeningen of een andere verantwoordelijke wetgever verstrijkt, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of verwijderd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie voor de cookie. Hierdoor kunnen de bezochte websites en servers de individuele browser van de betrokken persoon onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een specifieke internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd via de unieke cookie-ID. De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website te allen tijde door middel van een overeenkomstige instelling in de gebruikte internetbrowser verhinderen en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies op elk moment via een internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Als de betrokkene het plaatsen van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, zijn mogelijk niet alle functies van onze website volledig bruikbaar.

Google Maps

Deze website maakt gebruik van de Google Maps API, een kaartenservice van Google Inc. (“Google”), om een ​​interactieve kaart weer te geven. Door Google Maps te gebruiken, kan informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) worden verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten.

Google mag de via Maps verkregen informatie aan derden overdragen indien dit wettelijk verplicht is of indien derden deze gegevens namens Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres met andere Google-gegevens in verband brengen. Desalniettemin zou het technisch mogelijk zijn dat Google ten minste individuele gebruikers identificeert op basis van de ontvangen gegevens. Het is mogelijk dat persoonlijke gegevens en persoonlijkheidsprofielen van gebruikers van de Google-website worden verwerkt voor andere doeleinden waarop wij geen invloed hebben.

Als de Do-Not-Track-functie in de browser is geactiveerd, wordt er zonder toestemming geen externe Google Maps-inhoud geladen.

Gegevensbeschermingsbepalingen voor de toepassing en het gebruik van Facebook

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft op deze website componenten van het bedrijf Facebook geïntegreerd. De werkmaatschappij van Facebook is Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS. Als een betrokkene buiten de VS of Canada woont, is de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. Als onderdeel van dit technische proces krijgt Facebook kennis van welke specifieke subpagina van onze website door de betrokken persoon wordt bezocht. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie naar Facebook wordt verzonden, kan hij de overdracht voorkomen door uit te loggen bij zijn Facebook-account voordat hij onze website oproept.

De door Facebook gepubliceerde richtlijn voor data, die men kan vinden onder https://de-de.facebook.com/about/privacy/ , geeft uitkomst over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door Facebook.

Gegevensbeschermingsbepalingen voor de toepassing en het gebruik van Google Analytics

De verwerkingsverantwoordelijke heeft de Google Analytics-component (met anonimiseringsfunctie) op deze website geïntegreerd. Google Analytics verzamelt onder meer gegevens over de website van waaruit een betrokkene op een website is gekomen (zogenaamde verwijzer), welke subpagina's van de website zijn bezocht of hoe vaak en hoe lang een subpagina is bekeken.

De werkmaatschappij van de Google Analytics-component is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Google Analytics plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Als onderdeel van dit technische proces verwerft Google kennis van persoonlijke gegevens, zoals het IP-adres van de betrokken persoon.

Bij elk bezoek aan onze website worden deze persoonlijke gegevens, inclusief het IP-adres van de internetverbinding die door de betrokkene wordt gebruikt, naar Google in de Verenigde Staten van Amerika verzonden. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze persoonlijke gegevens die via het technische proces zijn verzameld, doorgeven aan derden.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds aangegeven, te allen tijde verhinderen door middel van een overeenkomstige instelling in de gebruikte internetbrowser. Verder heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verzamelen van de door Google Analytics gegenereerde gegevens met betrekking tot het gebruik van deze website en de verwerking van deze gegevens door Google en om dit te voorkomen. Om dit te doen, moet de betrokkene een browser-add-on downloaden en installeren onder de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Verdere informatie over de geldende regels over gegevensbescherming van Google kan men vinden onder https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ en http://www.google.com/analytics/terms/de.html

Gegevensbeschermingsbepalingen voor de toepassing en het gebruik van YouTube

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website componenten van YouTube geïntegreerd.

De werkmaatschappij van YouTube is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC is een dochteronderneming van Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Bij elk bezoek aan een van de afzonderlijke pagina's van deze website, die een geïntegreerde YouTube-component (YouTube-video) heeft, ontvangen YouTube en Google informatie over welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd op YouTube is ingelogd, herkent YouTube welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt door een subpagina op te roepen die een YouTube-video bevat.

De door YouTube gepubliceerde gegevensbeschermingsregels, die beschikbaar zijn op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, geven informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door YouTube en Google.

Recht op bezwaar

U heeft het recht om een ​​klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit voor gegevens. De afzonderlijke deelstaten hebben zogenaamde staatscommissarissen voor gegevensbescherming aangesteld. De contactgegevens kunnen door de klant zelf worden verkregen uit algemene informatiebronnen (bijvoorbeeld zoeken op internet).

Wettelijke basis voor verwerking

Art. 6 I lit. a AVG dient ons bedrijf als de wettelijke basis voor verwerkingsactiviteiten waarvoor we toestemming verkrijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om een ​​contract uit te voeren waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is bij verwerkingen die nodig zijn voor de levering van goederen of het verlenen van andere diensten of tegenprestatie, is de de verwerking is gebaseerd op artikel 6 I lit. b AVG. Hetzelfde geldt voor verwerkingen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren, bijvoorbeeld in geval van vragen over onze producten of diensten. Als ons bedrijf onderworpen is aan een wettelijke verplichting die de verwerking van persoonsgegevens vereist, bijvoorbeeld om aan belastingverplichtingen te voldoen, is de verwerking gebaseerd op artikel 6 I lit. c AVG. Uiteindelijk zouden de verwerkingen kunnen worden gebaseerd op artikel 6, lid 1, punt f AVG. Verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgrondslagen vallen, zijn op deze rechtsgrond gebaseerd als de verwerking noodzakelijk is om een ​​gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of een derde te vrijwaren, op voorwaarde dat de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokken persoon zegevieren niet. Het is ons met name toegestaan ​​om dergelijke verwerkingen uit te voeren omdat ze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever. In dit verband was hij van mening dat een legitiem belang kan worden aangenomen als de betrokken persoon een klant is van de verantwoordelijke persoon (overweging 47 zin 2 AVG).

Instellingen gegevensbescherming

Instellingen resetten

Om onze website voor u te optimaliseren en continu te kunnen verbeteren, gebruiken wij analysetools van derde partijen. Cookies, tracking- en (re) targeting-technologieën worden alleen gebruikt met uw uitdrukkelijke toestemming.
Hier kunt u uw eerder geselecteerde instellingen resetten.

Instellingen resetten